fbpx

Profesionálne čistenie kobercov Bratislava a Senec

Objednajte si čistenie kobercov pohodlne z vášho domova alebo firmy. Využite službu odvozu a dovozu vyčistených kobercov. Dôverujte našim viac ako 25-ročným skúsenostiam a tímu odborníkov.

Koberce na vyčistenie resp. vypranie preberá naša spoločnosť prostredníctvom svojej obchodnej jednotky – zberne alebo priamo u zákazníka. Koberce nečistíme priamo v domácnosti alebo vo firme, ale v našej špecializovanej prevádzke.

Čistenie kobercov prebieha mokrým procesom. Aplikáciou špeciálnych prípravkov sa odstraňujú z kobercov fľaky od rôznych ovocných nápojov, čaju, kávy, ale aj znečistenia od domácich miláčikov. Technológia spracovania kobercov v našej spoločnosti nám nedovoľuje čistiť umelecké koberce.

Online objednávka čistenia kobercov

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I. – Všeobecné ustanovenia

1.) spoločnosť INPROKOM in s.r.o., Prešovská 45, Bratislava, IČO: 47949872, zapísanej v Obchodnom registry Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 101025/B , (ďalej len „Dodávateľ“)
2.) Dodávateľ je oprávnený poskytovať služby – chemické čistenie textilných výrobkov a čistenie kobercov.
3.) Objednávateľ služby (ďalej len “Objednávateľ“) je fyzická alebo právnická osoba, zákazník, ktorý objednáva službu podľa podpísanej objednávky

Článok II. – Zadanie objednávky

1.) Objednaním služby sa považuje vyplnenie formulára s názvom Zmluva o objednaní služby a súhlas s obchodnými podmienkami. Objednávka je uzatvorená, podpísaním Objednávky (ďalej len „Zmluva“) Objednávateľom a povereným pracovníkom. Predmetom je zabezpečenie služby v rozsahu špecifikovanom v Objednávke.
2.) Objednávateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s cenou za služby na základe platného cenníka Dodávateľa , ktorá je pri preberaní stanovená na základe prvotnej obhliadky a bude upresnená po čistení. Ďalej zákazník prehlasuje že skontroloval zadané informácie v časti „Objednávka“.
3.) Dodávateľ je povinný zrealizovať službu v požadovanej kvalite, kvantite a v termíne presne podľa podmienok stanovených v Objednávke.
4.) Vyplnením objednávkového formulára dáva objednávateľ súhlas k spracovaniu osobných údajov (v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov), a to najmä: meno, adresa, telefónne číslo, adresu e-mailu na udržiavanie kontaktu

Článok III. – Platobné podmienky

1.) Cenník je zverejnený na webovej stránke spoločnosti, alebo na zberných miestach. Cenník slúži iba na informatívne účely a kalkulácie predbežnej ceny.
2.) Cena je stanovená na základe zákazníkom udaných údajov, ktoré budú dodávateľom preverené. Zákazník sa zaväzuje uhradiť cenu vypočítanú podľa skutočne preverených údajov. Cena za služby sa uhrádza pri preberaní.
3.) Dodávateľ služby si môže pri prevzatí objednávky vyžiadať finančnú zálohu za dodávanú službu.
4.) Dodávateľ služby si môže účtovať manipulačný poplatok, ktorý bude oznámený pri dodaní služby vopred.
5.) Zákazník súhlasí, že koberec poskytnutý na čistenie bude vydaný dodávateľom až po uhradení všetkých záväzkov súvisiacich s vykonaním služieb voči dodávateľovi.

Článok IV. – Reklamácie

1.) Dodávateľ služby nie je zodpovedný za poškodenie koberca v dôsledku skrytej chyby.
2.) Dodávateľ na dodanie služby neposkytuje záruku. Reklamácie sa vzťahujú iba na kalkulácie ceny a rozmeru.
3.) Znečistenia ktoré sú na hranici poškodenia, a nie je možné odstrániť bez rizika poškodenia materiálu budú objednávateľovi spracovávané bez záruky. Strapce pri čistení kobercov môžu zmeniť farbu, ak nebola objednaná dodatočná služba (bielenie). Koberce v oblastiach intenzívnejšieho používania jednotlivých plôch môžu zostať tmavšie odtiene v dôsledku poškodenia vlákna. Miesta po ťažkých predmetoch (nábytok, atď.) môžu byť poškodené a chyby nie je možné úplne odstrániť. V ojedinelých prípadoch môže koberec zmeniť farebný tón, stratiť svoj tvar a rozmer.
4.) Koberce (nové), z dôvodu čistenia môžu zmeniť štruktúru, (zmena tónu farby, stuhnutie vlákna). Pri prvom čistení vlnených kobercov môže dôjsť k miernemu poklesu ich objemu (výška vlákna, atď.).
5.) Reklamácie sa vybavujú priamo na prevádzke zberne , kde bol koberec odovzdaný.
6.) Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa budú primerane riadiť Reklamačným poriadkom.

Článok V. – Dodacie podmienky

1.) Poskytnutie služby je 7 prac. dní. V prípade nedodržania termínu dodávok služieb nie je možné žiadať o náhradu škody.
2.) Zákazník má možnosť objednať si službu na skladovanie.
3.) V čase vyzdvihnutia je objednávateľ povinný overiť si či dodaná služba zodpovedá obsahu objednávky.
4.) Ak si zákazník neobjednal službu skladovanie, dodávateľ bude účtovať cenu pre službu skladovanie
5.) Ak zákazník neprevezme službu v stanovenom termíne, budú sa mu účtovať náklady spojené so skladovaním.
6.) Ak zákazník neprevezme službu do 60 dní, stávajú majetkom spoločnosti a koberce budú použité na charitatívne účely.

Článok VI. – Záverečné ustanovenia

1.) Súčasťou objednávky sú zmluvné všeobecné obchodné podmienky prijatia objednávky.
2.) Dodávateľ služieb si vyhradzuje právo na zmenu týchto zmluvných obchodných podmienok prijatia objednávky.